Regulamin oficjalnego sklepu Cuprum Lubin S.A.

W przypadku problemów z funkcjonowaniem sklepu internetowego możliwy jest zakup bezpośredni od pana Roberta Stasika - nr tel. 695 542 912. Zapraszamy 🙂

Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do Sklepu Internetowego Cuprum Lubin S.A., dostępnego pod adresem http://ks.cuprum.pl/sklep, zwanego w dalszej części Regulaminu – Sklepem.


W przypadku problemów z funkcjonowaniem sklepu internetowego możliwy jest zakup bezpośredni od pana Roberta Stasika - nr tel. 695 542 912. Zapraszamy 🙂

Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do Sklepu Internetowego Cuprum Lubin S.A., dostępnego pod adresem http://ks.cuprum.pl/sklep, zwanego w dalszej części Regulaminu – Sklepem.

Właścicielem i podmiotem prowadzącym Sklep jest Cuprum Lubin S.A., przy ul. Odrodzenia 28B, 59-300 Lubin, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000524233, NIP: 692-250-71-82 REGON: 022505007 - zwanym w dalszej części Regulaminu – Cuprum Lubin

Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż pamiątek i gadżetów związanych z drużyną siatkarską Cuprum Lubin. Szczegółowy asortyment produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej Sklepu.
W sklepie internetowym Cuprum Lubin można dokonywać zakupów wyłącznie przez Internet za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej na stronie ks.cuprum.pl/sklep, złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.

Procedura składania zamówień

2. Zamówienia w Sklepie mogą składać osoby fizyczne (Konsumenci) i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w tym przedsiębiorcy, którzy posiadają zdolność do czynności prawnych i zwani są w dalszej części Regulaminu Klientem.

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, jednakże każde złożone zamówienie będzie rozpatrywane następnego dnia pracy, czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych.
Po złożeniu zamówienia Klient, na podany przez siebie adres e-mail otrzymuje wiadomość zwrotną z informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji.

Zamówienia, w których dane Klienta będą niekompletne, nie będą realizowane.

Zamówienie zostanie zrealizowane, pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Sklepu. W przypadku niedostępności części lub całości towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji.

Ceny towarów

3. Zamieszczone na stronach Sklepu produkty wraz z cenami nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
Asortyment i produkty znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.
Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami prawa.
Ceny nie obejmują kosztów przesyłki, ani innych opłat czy prowizji, które są podawane przy każdym produkcie lub w koszyku zamówienia. Ceny za przesyłkę danego produktu są zróżnicowane i zależą od odległości do miejscowości przesyłki, formy dostawy, wagi i wartości towaru. Wszelkie prowizje od wybranych form płatności widoczne są w koszyku zamówienia lub potwierdzeniu zamówienia.

Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

Wysyłka towaru

4. Koszty wysyłki pokrywa Klient.
Koszty wysyłki podane są na stronie Sklepu.
Zamówienia realizowane są wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wyboru formy wysyłki dokonuje Klient przy składaniu zamówienia.
Paczki wysłane przez Sklep nie są dostarczane w soboty, niedziele i święta.

Płatności za towar

5. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a) płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta,

b) przedpłata w formie przelewu bankowego na konto Cuprum Lubin S.A. nr konta : 61 8669 0001 2031 0315 5774 0001. Przy tej formie płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

W przypadku wyboru formy płatności na zasadzie przedpłaty, Klient jest zobowiązany uiścić płatność w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności, zamówienie zostanie usunięte bez uprzedniego informowania Klienta.
Klienci dokonujący zakupów w Sklepie wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.

Standardowo Sklep wystawia paragon, który jest dowodem zakupu. Sklep może na życzenie Klienta wystawić za zakupiony towar fakturę VAT. Dowód zakupu każdorazowo będzie dostarczony do Klienta wraz z zamawianymi towarami.

Procedura dokonywania zwrotów

6. Konsument, czyli osoba fizyczna dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, który dokonał zakupu towaru, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia odebrania towaru, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, które powinno zostać dołączone do przesyłki zwrotnej wraz z potwierdzeniem zakupu (paragonem, fakturą), pod warunkiem iż towar pozostaje w stanie nie zmienionym.
W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 Konsument zobowiązany jest do odesłania towaru na własny koszt na adres Cuprum Lubin S.A..
Sklep gwarantuje zwrot wartości towaru.
Zwroty nadesłane pocztą kurierską lub pocztą na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane.
Zwrot zapłaconej ceny w przypadku złożenia oświadczenia przez Konsumenta, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonany na wskazane konto bankowe w terminie 14 dni od daty zwrotu zakupionego towaru.
Zwrotu można dokonać wyłącznie w sytuacji, gdy towary nie noszą znamion używania, ani nie zostały w żaden sposób uszkodzone lub zniszczone.
Prawo do zwrotu nie obejmuje zamówień indywidualnych (o właściwościach produktu określonych przez Klienta lub ściśle związanych z jego osobą).

Procedura dokonywania reklamacji

7. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.
Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:

a) wad fabrycznych,
b) uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu,
c) niezgodności towaru z zamówieniem,

W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową pod adres Cuprum Lubin Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon (fakturę) oraz pismo określające niezgodność oraz oczekiwania Klienta dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Sklepu.

Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów i dostarczonych zamówionym, oglądanym na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

Ochrona danych osobowych Klienta

8. Osoby dokonujące zakupu w Sklepie dobrowolnie wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych (tj. imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail) w celach marketingowych w szczególności na wysyłanie im aktualnych ofert Sklepu.
Sklep internetowy Cuprum Lubin zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Zgodnie z tą ustawą klienci Sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.
Sklep nie sprzedaje, nie przekazuje i nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim, nie ujawnia żadnych informacji bez zgody Klienta, z wyjątkiem gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Postanowienia końcowe

9. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się na stronie internetowej Sklepu są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Cuprum Lubin.
Wszystkie znaki towarowe i nazwy użyte na stronie internetowej Sklepu zostały wykorzystane wyłącznie w celach prezentacji produktów i są własnością producentów.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy: dla osób prowadzących działalność gospodarczą: przepisy Kodeksu Cywilnego, dla Konsumentów, tj. osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej – przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).